Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.juniorskaobuv.cz. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy a určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.juniorskaobuv.cz je: Tereza Linderová, IČ: 67299563, (dále prodávající), Zd. Hanuše 508, 27203 Kladno. Název a adresa sídla prodávajícího: Juniorská obuv, Tereza Linderová, Zd. Hanuše 508, 27203 Kladno. Tel.: 604945912, email: info@juniorskaobuv.cz.

Pro účely těchto obchodních podmínek se předpokládá, že kupujícím je spotřebitel (§419 Zák. 89/2012 Sb).

Z charakteru nabízeného zboží vyplývá, že nabídka internetového obchodu www.juniorskaobuv.cz je určena pro spotřebitele. Pokud kupujícím není spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obecnými právními předpisy a nejsou upraveny těmito podmínkami.

Informace a sortiment

Veškeré nabízené zboží má prodávající k dispozici skladem v sídle prodávajícího. V ojedinělých případech nabízené zboží nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  1. a) dodavatel/výrobce dodal nesprávné zboží, což bylo zjištěno při kontrole zboží před odesláním kupujícímu,
  2. b) nastala administrativní chyba nebo technická závada.

Fotografie nabízeného zboží umístěné na stránkách prodávajícího odpovídají nabízenému zboží. Při výběru zboží za účelem nákupu je třeba mít na paměti, že k největšímu zkreslení a posunu barevných odstínů dochází na finálním zobrazovacím zařízení, za což nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Ceny nabízeného zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, bez nákladů na doručení. Ceny různých alternativ (zejména velikostních) jednoho produktu se mohou lišit, což je zřejmé z prezentace zboží při prohlídce (velikostních) alternativ.

Prodávající si vyhrazuje právo omylu nebo chyby v zobrazení nabízeného zboží nebo informacích o něm poskytnutých.

 

Kupní smlouva

Umístěním nabízeného zboží na stránky prodávající vyjadřuje vůli uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.

Kupující uzavírá kupní smlouvu odesláním (potvrzením) objednávky požadovaného plnění (zboží), které před tím vybral a vložil do virtuálního nákupního košíku.

Po odeslání objednávky je kupujícímu okamžitě automaticky generovaným emailem potvrzeno přijetí objednávky.

Pokud kupující neobdrží automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky, je třeba, aby si zkontroloval, zda do objednávky vložil správnou emailovou adresu.

Jestliže kupující má za to, že vložená emailová adresa je přesná a přesto neobdržel potvrzení o přijetí objednávky, pravděpodobně došlo k závadě a je třeba upozornit prodávajícího.

Prodávající uzavírá kupní smlouvu potvrzením, které bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu po obdržení objednávky poté, co překontroluje bezvadnost a kompletnost objednaného zboží.

Uzavřená kupní smlouva je pro prodávajícího i kupujícího závazná a lze ji měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pokud kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy a její následné realizaci jakékoliv další náklady (např. náklady na internetové připojení, náklady na vyzvednutí zboží apod.), hradí si je kupující sám a za žádných okolností nemá nárok na jejich náhradu prodávajícím.

 

Dodací podmínky

Po uzavření kupní smlouvy odešle prodávající objednané zboží kupujícímu způsobem, který vybere kupující z nabídky prodávajícího.

O odeslání zboží prodávající informuje kupujícího emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

Při některém způsobu dopravy může být kupující informován též dopravcem o průběhu doručování zásilky.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme a neuhradí objednané zboží, je povinen prodávajícímu nahradit náklady na marné dodání zboží.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme od dopravce zboží již předem uhrazené, je prodávajícímu povinen uhradit poplatek 10,- Kč za každý den prodlení, který uplyne mezi odesláním a navrácením zboží prodávajícímu, nejvýše však 10% z ceny zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího upozorní emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu k převzetí, zboží prodat z důvodu nedostatku součinnosti ze strany kupujícího. Poplatek z prodlení a náklady na marné dodání zboží je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

Zboží objednané v našem internetovém obchodě zasíláme přepravní službou: PPL a Zásilkovna.

 

Cena dopravy PPL: 139 Kč, dobírka 39 Kč, (nad 2500 Kč doprava zdarma)
Cena dopravy Zásilkovna na adresu: 129 Kč, dobírka 39 Kč, (nad 2500 Kč doprava zdarma)
Cena dopravy Zásilkovna Z point: 79 Kč, dobírka 39 Kč, (nad 2500 Kč doprava zdarma)
Platba převodem: 0 Kč (platíte pouze dopravu)

 

V případě vrácení zboží (odstoupení od smlouvy, reklamce) zasílejte obuv zpět na adresu: Juniorská obuv, Zd. Hanuše 508, 27203 Kladno

Lze zaslat i Zásilkovnou, výdejní místo: Optik do domu, Nám .Svobody 1518, Kladno, 27201, ID: 66

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Ve lhůtě 14 dnů musí být prodávajícímu odesláno sdělení o odstoupení od smlouvy.

DODRŽENÍ 14 DENNÍ LHŮTY
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží zákazníkem. V co nejkratším termínu od zaslání  tohoto odstoupení je potřeba, aby zákazník předal zboží. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

Kupující nemusí udávat žádné důvody k odstoupení od smlouvy.

Lhůta 14 dnů slouží k tomu, aby si kupující mohl zboží prohlédnout, seznámit se s vlastnostmi, vyzkoušet koupené zboží a následně posoudit, zda vyhovuje jeho představám, nikoliv k tomu, aby po tuto dobu bylo zboží užíváno.

Vyzkoušením se rozumí stejný postup, který je obvyklý při nákupu obdobného zboží způsobem bez použití prostředků pro komunikaci na dálku, tedy v kamenné prodejně. Při zkoušení je třeba dbát na zásady hygieny a zásady ohleduplného zacházení se zbožím tak, aby zkoušení nezanechalo na zboží stopy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, prodávajícímu zboží (ne na dobírku) a všechny další součásti plnění, které od něj obdržel. 

Zboží musí být vráceno v původním stavu, kompletní včetně všeho vybavení, bez známek použití. Původní obal je u většiny nabízeného zboží jeho součástí, proto je kupující povinen dle možností zachovat jeho původní stav.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky, které od něj přijal, snížené o částku dopravného nejpozději do 14 dnů. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Odstoupením od smlouvy kupujícímu též zaniká nárok na všechny případné výhody poskytnuté prodávajícím v rámci plnění smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupením od smlouvy výše způsobem popsaným (§1829 Zák. 89/2012 Sb.) nelze uplatnit právo z vadného plnění.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ke stažení ve formě DOCX zde a ve verzi PDF zde.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží (věc) nemá při převzetí vady, že má oprávněně očekávané vlastnosti a hodí se k účelu, pro který se obvykle zboží tohoto druhu používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné, nebo nelze-li vadu odstranit, dodání nové věci bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající není povinen vyhovět nároku kupujícího plynoucího z uplatnění práva z vady, pokud kupující před převzetím o vadě věděl, pokud kupující nebo jiný uživatel zboží sám vadu způsobil nebo pokud kupující uplatnil právo z vady na opotřebení zboží (věci), způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na vadu, která je následkem opotřebení.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, je oprávněn je měnit či písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím subjektům, s výjimkou údajů poskytnutých dopravci za účelem splnění smlouvy a provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Uzavřením kupní smlouvy vyslovuje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení, který je oprávněn kdykoliv odvolat, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Závěrečná ustanovení

Případné stížnosti kupujícího budou vyřízeny po zaslání prodávajícímu prostřednictvím emailu.

Informace o způsobu vyřízení budou kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy, prodávající se vynasnaží o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a platnými zákony České republiky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Veškeré reklamace a požadavky se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by však i přesto došlo mezi Vámi jako spotřebitelem (spotřebitelem je myšlena fyzická osoba-nepodnikatel) a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte jako spotřebitelé možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je např. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitelé mají možnost u zboží zakoupeného on-line zahájit také mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů on-line dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, můžete se obrátit na soud. Nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a můžete se s řešením spotřebitelského sporu obrátit přímo na příslušný soud.

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: info@juniorskaobuv.cz